Lakásbiztosítás és eseményei

Lakásbiztosítás az egyik leggyakoribb hazai biztosítási forma, nem kötelező jelleggel előírt biztosítás, azonban mégis több mint 3,3 millió szerződés van belőle. Ennek oka, hogy

a lakásunk általában a legértékesebb (gyakran még hitellel is terhelt), birtokunkban lévő vagyontárgyunk, melynek létét olyan káresemények fenyegetik, melyek elen önerőből védekezni nem tudunk. Ezen események könnyen katasztrófa kárt is okozhatnak, miután nem tudunk elővenni egy újabb lakást a ládafiából. Lakásbiztosítás nélkül, tehát nem lehet meglenni. Lakásbiztosítást családi házunkat, iker vagy sorházunkra, lakásunkra esetleg nyaralónkra, garázsunkra köthetünk. A lakásbiztosítások legfontosabb eseményei:

Tűz

Tűz biztosítási eseménynek minősül, ha az öntápláló lánggal való égés, izzás - amely nem rendeltetésszerű tűztérben keletkezik, vagy ott keletkezik, de azt elhagyja és saját erőből tovább terjedni képes – a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz

Füst és korom károk

Egyes biztosítótársaságoknál abban az esetben is kaphatunk kártérítést, ha a biztosítási feltételekben definiált tűzkár nem következik be, ám a füst vagy korom miatt mégis kár keletkezik otthonunkban. Ilyen eset lehet például, ha a tűzhelyen felejtett olaj meggyullad, a tűz nem terjed át másra, ám mégis szennyeződést okoz vagy a fénymásolóban keletkezik elektromos tűz és mindent beborít a korom. Ezeket a károkat a biztosítók nem tekintik tűzkárnak, de megtérítik a kárunkat, ha a szerződés része a tűz nélküli füst- és koromszennyeződés károk megtérítése is.

Robbanás

Robbanás biztosítási eseménynek minősül a gázoknak és gőzöknek rombolással és hanghatással együtt járó hirtelen, váratlan rendkívül gyors energia felszabadulása, erőhatása, amely hőtermeléssel, nagy nyomással és roncsolással jár és a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.

Villámcsapás

Villámcsapás biztosítási eseménynek minősül, ha a biztosított vagyontárgyba közvetlenül becsapódó villám vagy gömbvillám pusztító ereje, vagy hőhatása kárt okoz a biztosított vagyontárgyban

Villámcsapás másodlagos hatása

Villámcsapás másodlagos hatása miatt az elektromos berendezésekben, felszerelésekben és készülékekben a túlfeszültség által okozott károk, ha a villám becsapódási helye a biztosított vagyontárgy 1000 méteres körzetében volt.

Vihar

Vihar biztosítási eseménynek minősül, ha a 15 m/s (54 km/h) küszöbértéket elérő, vagy azt meghaladó sebességű, időjárás miatti légmozgások (vihar), vagy e légmozgások által elsodort tárgyak a biztosított vagyontárgyakban kárt okoznak a kockázatviselés helyén. 24 /40 Biztosítási esemény az is, ha a vihar által megrongált tetőn, ajtón, ablakon a viharral egyidejűleg beömlő csapadékvíz a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.

Felhőszakadás

Felhőszakadás biztosítási eseménynek minősül, ha a kockázatviselés helyén lehullott csapadék mennyisége 24 óra alatt a 25 mm-t elérte, vagy meghaladta és a felhőszakadásból eredő, talajszinten áramló nagy mennyiségű víz rombolással, elöntéssel - ideértve a szabályszerűen kialakított és karbantartott vízelvezető rendszerek elégtelenné válása miatti elöntést is - a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.

Jégverés

Biztosítási eseménynek minősül a csapadék jégeső vagy jégverés formájában történő lehullása során, annak roncsoló hatása által a biztosított vagyontárgyakban okozott kár, illetve a jégverés által megbontott épületszerkezeten történő egyidejű beázás kár.

Hónyomás

Biztosítási eseménynek minősül a hó vagy a jég statikus nyomása, valamint a lecsúszó hó vagy jég által a biztosított vagyontárgyakban okozott kár. Megtéríti a biztosító azokat a károkat is, amelyeket a biztosított épületekben a hónyomás által megrongált tetőn keresztül, a biztosítási eseménnyel egyidejűleg beömlő csapadék a biztosított vagyontárgyakban okoz

Árvíz

Árvíz biztosítási eseménynek minősül, ha az állandó vagy időszakos jellegű természetes vagy mesterséges felszíni folyóvizek, állóvizek, továbbá az azokba nyílt torkolattal csatlakozó csatornák, tavak vízszintje az időjárási körülmények miatt oly mértékben megemelkedik, hogy a kiáradó víz 26 /40 az árvíz szempontjából védettnek, mentesítettnek minősített területen a kockázatviselés helyén lévő biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.

Földrengés károk

Biztosítási eseménynek minősül a kockázatviselés helyén az Európai Makroszeizmikus Skála (EMS) VI. fokozatát, elérő vagy az azt meghaladó intenzitású földrengés, amely a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.

Földcsuszamlás, Kő-, szikla-, valamint földomlás

Kő-, szikla-, valamint földomlás és földcsuszamlás biztosítási eseménynek minősül, ha az eredeti, természetes helyéről, valamilyen okból hirtelen, előre nem látható módon elmozduló, letörő, lecsúszó szikladarabok, kőzetdarabok, illetve földtömeg a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz

Ismeretlen építmény, ismeretlen üreg beomlása

Ismeretlen építmény, ismeretlen üreg beomlása biztosítási eseménynek minősül, ha a természetes egyensúlyi állapot megszűnése következtében egy ismeretlen építmény, üreg hirtelen bekövetkező beomlása a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz. Ismeretlen üreg, ismeretlen építmény az, amely az építési engedélyben nem szerepel vagy, amelyet a hatóságok nem tártak fel, illetve a szerződőnek, vagy biztosítottnak nem volt tudomása róla.

Idegen jármű ütközése

Idegen jármű ütközése biztosítási eseménynek minősül, ha nem a biztosított tulajdonában vagy használatában lévő jármű vagy személyzet által irányított légi jármű egésze, részei, illetve annak rakománya kárt okoz a kockázatviselés helyén.

Idegen tárgy rádőlése

Idegen tárgy rádőlése biztosítási eseménynek minősül, ha a szerződésben nem biztosított, a kockázatviselés helyén kívül található idegen tárgy rádőléssel kárt okoz a kockázatviselés helyén a biztosított vagyontárgyakban. Idegen tárgynak minősülnek azok a tárgyak, amelyek a káresemény időpontjában nem voltak a biztosított tulajdonában, illetve használatában, nem bérelte, kölcsönvette, lízingelte, illetve nem az ő érdekében használták fel és nem a kockázatviselés helyén kerültek elhelyezésre.

Vízkár

Biztosítási esemény akkor következik be, ha a víz-, csatorna-, fűtés-, hűtés- és gőzvezetékek, ezek tartozékai, szerelvényei és a vezetékre kapcsolt háztartási gépek törése, repedése, kilyukadása, dugulása, csatlakozásának elmozdulása, valamint a nyitva hagyott vízcsap miatt a kiáramló víz vagy folyadék a kockázatviselés helyén, a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz

Beázás

Beázás, kívülről érkező víz Biztosítási eseménynek minősül a biztosított épületnek az építésügyi előírásoknak és szabályoknak megfelelően, végleges fedésként elfogadott anyagú és szakszerű technológiával kialakított és karbantartott tetőfedésén, mennyezetén vagy falazatán, a panel- és egyéb szerkezeti hézagok mentén, szigetelésén, nyílászáróján keresztül beáramló csapadék, víz vagy egyéb folyadék által a biztosított vagyontárgyakban keletkező kár

Elfolyt víz

Elfolyt víz Biztosítási eseménynek minősül a vízvezetékek és/vagy szerelvények kára következtében a vezetékes víz elfolyása miatti többletvízdíj felmerülése. Az elfolyt víz biztosítási eseményenként legfeljebb 200.000 forintig térül. A szolgáltatás feltétele: 1 évre visszamenőleg az illetékes vízszolgáltató által kiállított számlák bemutatása. A kárrendezés időtartama az átlagosnál hosszabb időt vehet igénybe.

Betöréses lopás

Betöréses lopás a biztosított ingóságokban betöréses lopással összefüggésben keletkezett kár. Betöréses lopás biztosítási esemény akkor következik be

• ha a tettes a lopást úgy követi el, hogy a kockázatviselés helyén lévő épület lezárt helyiségébe erőszakkal behatol

• ha olyan nyitott ajtón, ablakon keresztül hatol be, melynek az alsó éle az alatta lévő járószinttől mérve 3 méternél magasabban van, és ezen szintkülönbségen belül nincs feljutást segítő beépített létra vagy állványzat

• ha a tettes a lopást vélhetően ál, hamis vagy zárfésűs kulccsal, illetve olyan eszközzel, 30 /40 módszerrel követi el, amely nem hagy a zárbetétben, zárszerkezetben külső szemrevételezéssel erőszakos behatolásra utaló nyomot, de független zárszakértő az idegen eszköz használatát igazolja,

• ha a tettes a lopást a szerződés szerinti betöréses lopás, rablás vagy besurranás megvalósulásával megszerzett kulccsal követte el.

Rablás

Rablás A biztosított vagyontárgyakban rablással okozott kár. Rablás biztosítási esemény akkor következik be, ha a tettes a biztosított tárgyak eltulajdonítása során a biztosított ellen erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetve a biztosítottat a biztosított tárgyak eltulajdonítása érdekében öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezte, továbbá, ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított, biztosított vagyontárgy megtartása végett erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott.

Rongálás

Rongálás biztosítási eseménynek minősül, ha az elkövető a betöréses lopással, rablással, vagy ezek kísérletével összefüggésben rongálással kárt okoz, beleértve az épületrongálási és épület felszereléseket ért rongálási, lopási károkat is, amennyiben a szerződő biztosítási ajánlatán az épületet is megjelölte biztosított vagyontárgyként.

Vandalizmus

Vandalizmus a riasztó- és megfigyelőrendszerek, központok, kamerák, mechanikai és elektronikai tűz - és vagyonvédelmi eszközök, berendezések, a kerítések, kapuk, kapunyitó rendszerek, kaputelefonrendszer kültéri egységei, a bejárati ajtók, a garázsajtók, garázsajtónyitó rendszerek, a légkondicionálók, illetve egyéb épületfelszerelési tárgyak ismeretlen elkövető által történő megrongálása

Üvegtörés

Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a Biztosító a biztosított épületek és lakások szerkezetileg beépített

• ajtóinak és ablakainak

• erkélyeinek és loggiáinak 32 /40

• korlátjainak

• üvegtetőinek

• üvegtégláinak és üvegfalainak

• télikertjeinek

• taposóüvegeinek

• szaunája üvegezésének

• zuhanykabinok, kádparavánok

• kandalló és cserépkályha ajtó üvegezésének

• üvegmosdók törés és repedés kárait, továbbá biztosítási eseményenként 150 000 Ft értékig a biztosított ingóságok körébe tartozó

• üvegasztalok

• bútorüvegek

• tükrök

• akváriumok és terráriumok

• tűzhelyek üvegkerámia főzőlapjainak

• bármely tűzhely üvegtetejének, üveg főzőlapjának

• sütő előlapjának bekövetkező törés- és repedéskárait.

Felelősség biztosítás

Biztosítási eseménynek minősülnek: - a szerződésen kívül okozott dologi károk, amelyekért a biztosított – az alábbi minőségében – a magyar anyagi jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik, - a személyi sérülést eredményező károkozás, amelyért a biztosított – az alábbi minőségében - a magyar anyagi jog szabályai szerint sérelemdíj megfizetésére köteles összesen legalább 10 millió forint limitig a Magyarország területén okozott és bekövetkezett károk esetén, mint

• a kötvényen megjelölt épület, lakás, egyéb építmény és telek tulajdonosa, bérlője, használója

• kockázatviselés helyén háztartási céllal gázpalackot használó

• belátási képességgel nem rendelkező vagy korlátozott belátási képességű személyek gondozója

• közúti balesetet előidéző gyalogos

• kerékpár, elektromos kerékpár (legfeljebb 300 W teljesítményű), roller, rokkantjármű, kézi erővel működtetett szállítóeszköz használója

• szervezett kereteken kívüli hobbi -, sporttevékenységet végző

• háziállattartó.

Lakásbiztosítás és kiegészítő biztosításai >>

Legfrissebb hírek

Kiadva - 2024. június 12 - A hazai biztosítási szektor jelenleg alacsony, illetve közepes szintű digitalizációval bír. Ennek gyors megváltoztatása a mesterséges intelligenciának köszönhetően most nem csak elérhetővé, de szükségszerűvé is vált! A BEK elemzése hiánypótló a témában...

Kiadva - 2024. április 10 - Mitől lesz hatékonyabb a lakáskampány? A kampány tapasztalatait és a piaci szereplők jövőre vonatkozó javaslatait ebben a cikkben gyűjtöttük össze.

Kiadva - 2024. április 8 - A Pénzmosás Elleni Törvény 2024. július 1-től életbe lépő módosításának köszönhetően az életbiztosítások esetében távolról - online módon is elérhetővé válik az ügyfélelek számára a személyazonosságuk igazolása.

Tovább az összes hírre